Background image

Konkurso taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Konkurso iniciatorius ir organizatorius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius) (toliau – organizatorius).

II. Konkurso tikslas

2. Įvertinti ir apdovanoti įdomiausius, originaliausius bei ryškiausius 2021 metais įgyvendintus ar tebevykdomus komunikacijos projektus ryšių su visuomene srityje.

III. Konkurso dalyviai

3. Konkursas atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.).

IV. Paraiškų teikimas

4. Paraiškas konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2021 m. lapkričio mėn. 3 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 22 d. imtinai. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti registracijos laiką apie tai iš anksto informuodamas konkurso puslapyje ir „Facebook“ bei LinkedIn paskyrose.

4.1 Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys dalyviai turi užpildyti ir pateikti konkurso paraišką. Paraišką galima rasti interneto svetainėje www.prlapes.lt, o visus reikalingus priedus (nurodytus paraiškos formoje) išsiųsti privaloma paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.

4.2. Konkurso paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir pateiktos taisyklinga lietuvių kalba.

4.3. Paraiškoje turi būti užpildyta visa informacija (projekto pavadinimas, trukmė, auditorija, strategija, idėja, rezultatai), paraiškos teikėjas atsako už informacijos teisingumą.

4.4. Pildydami paraišką, konkurso dalyviai privalo įkelti projekto idėją atspindinčią / pristatančią nuotrauką bei pateikti trumpą (iki 500 spaudos ženklų) socialiniams tinklams skirtą projekto aprašymą.

4.5. Jei projektą sukūrė ir įgyvendino keli dalyviai (agentūros, užsakovo, laisvai samdomų ekspertų), paraišką gali pateikti tik vienas dalyvis, prieš tai susitaręs dėl dalyvavimo su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Jei du skirtingi dalyviai pateikia paraišką su tuo pačiu projektu, konkursui priimama anksčiau pateikta paraiška.

4.6. Paraiškos negali būti teikiamos be projekto savininko / kliento patvirtinimo dėl intelektinės nuosavybės ir be sutikimo teikti paraišką konkursui.

4.7. Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn. (imtinai).

V. Konkurso kategorijos

5. Konkursas atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.).

5.1. Konkursui paraiškas galima teikti šiose kategorijose:

Kūrybiška lapė. Komunikacijos projektai, įkvepiantys domėtis kultūra ir menu, žadinantys kūrybiškumą, populiarinantys lietuvių menininkų darbus. Projektai, kuriais ne tik skatinama ieškoti naujų meninės raiškos formų, bet ir pabrėžiama kūrybos bei meno svarba.​

Atsakinga lapė. Komunikacijos projektai, kuriais siekiama kurti saugesnę ir atsparesnę šalį ateities kartoms. Tai projektai, kuriais ugdoma visuomenės ir verslo socialinė, finansinė, ekologinė atsakomybė bei skatinama rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

Sumani lapė. Komunikacijos projektai, kurių pagrindinis tikslas – šviesti visuomenę istorijos, literatūros, finansų, ekonomikos, skaitmeninio raštingumo ir kitais klausimais. Projektai, kuriais prisidedama prie visuomenės ugdymo, siekiant, kad ji taptų visapusiškai kompetentinga ir intelektuali.

Visuomeniška lapė. Komunikacijos projektai, kuriais siekiama ugdyti pilietinį sąmoningumą, stiprinti vienybės jausmą, garsinti Lietuvą ir jos atstovus pasaulyje, mokyti empatijos, užtikrinti lygias galimybes visiems ir kurti saugią bei įtraukią visuomenę.

Simpatijų lapė. Šiais metais PR LAPĖS pristato naują – Simpatijų lapės – nominaciją! Suprantame, kad jūsų sukurti projektai skirti žmonėms, todėl pirmą kartą PR LAPIŲ istorijoje savo balsą atiduos renginio stebėtojai! Štai kaip viskas vyks: kompetentingai vertintojų komisijai atrinkus dešimt aukščiausius įvertinimus pelniusių projektų, visos Lietuvos piliečiai turės progą balsuoti už savo mėgstamiausią. Galiausiai viską lems publikos balsai ir galbūt jūsų projektas pelnys daugiausia simpatijų.

VI. Paraiškų atmetimas

6. Organizatoriai pasilieka teisę neleisti konkurse dalyvauti paraiškoms, kurios žeidžia, diskriminuoja kurias nors visuomenes grupes ar skatina neteisėtus veiksmus.

6.1. Konkurse negali dalyvauti anksčiau teiktos paraiškos.

6.2. Paraiškos, pateiktos neužpildžius visų paraiškos dalių, bus atmestos.

6.3. Paraiška privalo būti pateikta tik aukščiau nurodytu būdu. Netinkamai atsiųstos paraiškos – atmetamos.

VII. Paraiškų vertinimas

7. Tinkamai ir ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktas paraiškas vertina konkurso vertinimo komisija.

7.1. Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą pagal šiuose nuostatuose apibrėžtas kompetencijas.

7.2. Paraiškas vertina komisija, kurią sudaro kompetentingi komunikacijos specialistai, jų sąrašas skelbiamas konkurso internetiniame puslapyje.​

7.3. Komisijos nariai nebalsuoja ir nusišalina nuo paraiškos vertinimo, jei pristatomo projekto autoriai, bendraautoriai dirba projektą inicijavusioje ar jį kūrusioje organizacijoje.

7.4. Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų:

7.4.1. Lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai.

7.4.2. Nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą.

7.4.3. Konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų saugumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.

7.5. Komisija darbus vertina atsižvelgdama į jų originalumą, strategiją, idėjos išpildymo kokybę ir pasiektus rezultatus.

VIII. Paraiškų vertinimo etapai

8. Paraiškos vertinimas atliekamas šiais etapais:

8.1. Pirminis vertinimas. Šiame etape apdovanojimų organizatoriai įvertina paraiškoje teikiamo projekto atitiktis konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal konkurso techninius kriterijus ir aukščiau įvardytas sąlygas.

8.2 Ekspertinis vertinimas. Šiame etape visus pirminio vertinimo sąlygas atitikusius projektus įvertina komisija.

8.2.1 Daugiausia komisijos narių balų sulaukę keturių kategorijų (kūrybiška lapė, atsakinga lapė, sumani lapė, visuomeniška lapė) projektai skelbiami nugalėtojais ir apdovanojami konkurso prizu.

8.2.2 Į trumpąjį sąrašą patenka po tris minėtose keturiose kategorijose komisijos geriausiai įvertintus projektus.

8.3. SIMPATIJŲ LAPĖS laimėtojo rinkimai. Šiame etape žiūrovai www.delfi.lt svetainėje balsuoja už patinkantį projektą iš pateikto trumpojo sąrašo. Daugiausia žiūrovų balsų surinkęs projektas skelbiamas nugalėtoju ir apdovanojamas konkurso prizu.

8.4. Komisija pasilieka teisę prizo kategorijoje neįteikti, jei mano, kad atrinkti projektai neatitinka jiems keliamų kokybės reikalavimų.

8.5. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Esant informacijos apie nesąžiningai užpildytą paraišką, laimėtojas diskvalifikuojamas, o prizas įteikiamas antroje vietoje pagal komisijos balus likusiam projektui (jei toks kategorijoje yra).

IX. Asmens duomenų apsauga

9. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie projektus (nuotraukos, pristatomieji vaizdo įrašai ir pan.) gali būti perduoti tretiesiems asmenis ir gali būti naudojami konkurso viešinimo tikslais.

9.1. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais, kai šie duomenys būtini.

9.2. Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.

X. Konkurso terminai

10. Konkurso pradžia – 2021 m. lapkričio mėn. 3 d.

Paraiškų pateikimas – iki 2021 m. gruodžio mėn. 22 d. (imtinai).

Paraiškų vertinimas ir nominantų paskelbimas – 2022 m. sausio mėn.

Projektų nugalėtojų apdovanojimas – 2022 m. sausio mėn.

Jei turite klausimų dėl paraiškų pateikimo, kreipkitės el. paštu paraiskos@prlapes.lt
Background image